Политикa за поверителност

Кои сме ние?

Маринс Интернешънъл АД (Маринс), ЕИК: 207700815, със седалище и адрес на управление, ул. Граф Игнатиев № 40, 9000 гр. Варна, е застрахователен брокер и администратор на лични данни.

Маринс зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на политикатa за поверителност на Маринс. 

Ние обработваме Вашата лична информация по законосъобразен начин, и се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това как постъпваме с нея.

Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази политика за поверителност, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни се обработват в нарушение на закона, можете да се свържете с нас:

Офис София

Маринс Интернешънъл АД

ул. Продан Таракчиев 12,

София, 1592

Офис Варна

Маринс Интернешънъл АД

ул. Граф Игнатиев 40,

Варна, 9000

Телефон:

+35924463522

+359888800937

E-mail: administration@marins.bg

Каква информация събираме за Вас?

В Маринс обработваме разнообразна информация, която ни предоставяте доброволно чрез документи, чрез кореспонденция или чрез създаване на клиентска регистрация на някоя от интернет страниците на Маринс. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да сключим договор с Вас, или да съдействаме за сключване на договор, по който Вие ще бъдете страна. Понякога получаваме информация за Ваши лични данни от Вашия работодател. Може да получим информация и от Вашия застраховател, или от упълномощено от него лице. В зависимост от обема и съдържанието на услугите, които ползвате, Маринс обработваме различни категории на лични данни, например:

 • Физическа идентичност: имена, адрес, ЕГН и др. - за целите на сключване на договор;
 • Данни за контакт: телефонен номер, адрес на електронна поща и др.- за целите на обслужването на договора и получаване на маркетингови съобщения;
 • Имуществено състояние: документи за собственост - за имуществени застраховки; свидетелство за регистрация на МПС - за застраховка Автокаско и др.
 • Здравен статус: въпросник с данни за минали и текущи заболявания, текущо лечение и др. - за застраховки живот и злополука; амбулаторен лист, резултати от изследвания и др. - за здравна застраховка
 • Обществена идентичност: банкова сметка - за изплащане на обезщетение и др.

В редица случаи, за да упражните Ваши права е нужно да предоставяте документи, които освен информацията, която ни е нужна, съдържат и друга информация, която може да не се отнася пряко за услугата, която предлагаме. Маринс не обработваме тази информация допълнително, освен обработката на самия документ и не я използваме за други цели, които не са свързани с изпълнението на договора ни с вас или на законовите ни задължения.

С каква цел и на какво основание използваме Вашите данни?

Маринс обработва Ваши лични данни с цел предоставяне на застрахователнопосреднически и други допълнителни услуги.

Личните данни, които събираме, се обработват на основание изпълнение на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор, с цел представяне, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застрахователни и презастрахователни договори, съдействие за обслужването и изпълнението на такива договори, включително при настъпването на застрахователно събитие. В това число и за изпълнение на законовите изисквания, уреждащи нашите отношения като:

 • анализиране на застрахователните рискове и на предложенията за застрахователно покритие;
 • консултиране;
 • следене на сроковете за подновяване на застрахователните договори;
 • съдействие при уреждането на Вашите застрахователни претенции;

Също на основание договор Маринс обработваме Вашите лични данни, когато ползвате допълнителните услуги, които предлагаме, като: карти за пътна помощ, следене на срокове за годишни технически прегледи, предплатени карти за посещения в спортни центрове, организиране на медицински профилактики и др.

Може да обработваме Ваши лични данни и на основание наши законови задължения, като идентификация на лицата, желаещи определен вид застраховка, проверка за приложими санкции и др.

В някои случаи обработваме Ваши лични данни на основание нашия легитимен интерес, или на основание легитимния интерес на нашия възложител. Това са случаите, когато застрахователният продукт или друга услуга, които предоставя Маринс на своя възложител, предполагат те да се ползват от трети физически лица, или за да се ползва възложителят от продукта или услугата е необходимо да бъдат обработени данните на трети физически лица. На основание легитимния интерес на Маринс да следи за качественото предоставяне на услугите, които предлага и обработваме Вашите лични данни когато извършвате индивидуално оценяване на служители чрез инструмента в подписа на електронната поща на служителите.

Вашата информация също така се използва за създаване на клиентска регистрация, за счетоводни цели, а ако сте дали Вашето изрично съгласие, и за целите на директен маркетинг. Ако не желаете да получавате маркетингови съобщения, винаги можете да оттеглите съгласието си на по-късен етап.

Вашите специални категории данни (за здравословно състояние, за генетични данни във връзка със здравословното състояние и др.) обработваме на основание:

 • Вашето изрично съгласие, с цел сключване на застрахователен договор, за сключването на който е необходимо разкриването на такава информация, включително подготвителната работа по такъв договор, и/или с цел съдействие при уреждането на Вашите застрахователни претенции по такъв договор. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време. В такъв случай може да не сме в състояние да изпълним услугите, които желаете да получите от нас;
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • в особено редки случаи е възможно да обработваме Вашите специални данни на основание Вашите жизненоважни интереси, когато Вие сте физически или юридически неспособни да дадете своето съгласие.

При обработката на Вашите лични данни в Маринс, Вие не можете да станете обект на решение, което да е резултат от изцяло автоматизирано обработване.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Маринс обработва Вашите данни, доколкото това е необходимо за предоставянето на услугите, които ползвате, след което ги съхраняваме в архив. Сроковете за поддържане на архив са определени по закон. Например:

 • Независимо, че полицата Ви, сключена чрез нас, е изтекла, съгласно Закона за счетoводството ние сме длъжни да съхраняваме нейно копие в продължение на още 10 г. за целите на данъчния контрол.
 • Предвид задълженията на брокера да съдейства за уреждането на застрахователни претенции на клиента си, Маринс съхраняваме информацията и документите по предявени претенции по полици, сключени с наше посредничество, до изтичане на погасителната давност.

Когато целта на обработката е единствено проверка за комплектност на документи и/или предаване на застрахователя, в повечето случаи ние не съхраняваме копие на претенцията и приложените към нея документи, придържайки се към правилото, че обработваме минимално необходимата информация с цел постигане на целите, за които сте ни предоставили тези документи.

На кого се предоставят Вашите данни?

Информацията, която давате, се предоставя на застрахователните компании или на упълномощени от тях лица, когато тя е необходима за оферта за застраховка, за сключване на застрахователен договор и за изпълнението му.

В случаите, при които търсим застраховка в чужбина, е възможно да предоставим данните Ви и на партниращ чуждестранен брокер в друга държава, включително и извън територията на ЕС.

Когато ползвате допълнителните консултантски и посреднически услуги, които не са застрахователно посредничество, Вашите данни се предоставят и на крайните им доставчици.

Маринс не предоставя информацията на трети лица, с цел тя да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

Маринс няма собствено счетоводство и отдел “Информационни технологии”, а използва услугите на друго лице, разположено в България. Като обработващ лични данни от името на Маринс ние изискваме от него гаранции за прилагането на подходящи мерки, които осигуряват обработване на Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство и защита на Вашите права.

Маринс съхранява Вашите лични данни в електронна форма на облачни системи на надеждни доставици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени в рамките на ЕС, в държави, за които има Решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните (напр. САЩ или Швейцария), но и в държави, за които няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващите фирмени правила на тези компании.

Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си на достъп по точка 7 “Какви са Вашите права”.

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни или други органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.

Във всички останали случаи ние предоставяме Ваши данни, единствено ако сме получили Вашето съгласие.

Маринс не продава Вашата информация на трети лица.

Вашите права:

Като наш клиент, чиито лични данни ние обработваме, Вие имате право да се ползвате от следните права:

 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни.

За повече информация по какъв начин можете да упражните правата си, моля да се свържете с нас на посочените в т.2 контакти.  Ние ще разгледаме Вашата заявка и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

Свържете се с нас

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН
070020041 09.00-18.00 ч.

E-MAIL
contact@marins.bg

ОФИС СОФИЯ
гр. София 1592 ул. Продан Таракчиев 12
тел.: +359 2 446 3520

ОФИС ВАРНА
гр. Варна 9000 ул. Граф Игнатиев 40
тел.: +359 52 818 250